Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
 → Studium → Bakalářské a diplomové práce
iduzel: 63312
idvazba: 75476
šablona: stranka_ikona
čas: 21.6.2024 04:12:48
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 63312
idvazba: 75476
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'supre.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/temata-dipl-praci'
iduzel: 63312
path: 8548/62650/62651/62660/63103/63312
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské a diplomové práce

Témata bakalářských i diplomových prací ústavu vypisujeme jednak dle na ústavu aktuálně řešených projektů, ale i dle přání studentů. V případě, že máte zájem vypracovat bakalářskou nebo diplomovou práci na téma související s udržitelností, produktovou ekologií, LCA, MFA či dalšími metodickými postupy používanými na ústavu, obraťte se na nás. Téma vaší bakalářské či diplomové práce rádi zaměříme na oblast, která vás zajímá a baví. Důležité je však začít s výběrem práce s dostatečným předstihem.

Vedoucí závěrečných prací jsou spolu s tématickými oblastmi uvedeni níže.


prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

email: vlad.koci@vscht.cz

Aplikace metody LCA pro hodnocení environmentálních dopadů technologií a různých průmyslových projektů. Tematické zaměření může být široké: od chemických provozů, přes stavebnictví, automotive až k potravinářství či službám.

Témata vypsaných bakalářských prací 

Témata vypsaných diplomových prací

Ing. Libor Ansorge, Ph.D.

email: libor.ansorge@vuv.cz

Vliv systémů odvádění a čištění odpadních vod na snížení zátěže ŽP. Aplikace metodiky vodní stopy podle Water Footprint Assessment Manual na vybraném příkladu obce či podniku. Posouzení udržitelnosti systému čištění odpadních vod.

RNDr. Miloš Polák, Ph.D.

email: milos@remobil.cz

Analýza materiálových toků zejména ve vztahu k odpadovému hospodářství (nejlépe k elektroodpadům). Kvantifikování materiálových toků vybraného prvku látky/materiálu /výrobku s cílem rozpoznat potenciální akumulace/ztráty využitelných zdrojů. Metody odhadu vzniku odpadu. Environmentální marketing. Expert na problematiku elektroodpadu (zaměření studentských prací je velmi široké v rámci tématu elektroodpadu - legislativa, sytém financování (recyklační příspěvky), extended producer responsibilty, life cycle assessment, technologie zpracování elektroodpadu, metody odhadu vzniku elektroodpadu, technické normy řady ČSN EN 50625, toxické materiály a elektroodpad, projekt Remobil www.remobil.cz )

Ing. Eliška Purkarová, Ph.D.

emailpurkaroe@vscht.cz

Hodnocení životního cyklu produktů či technologií, tedy stanovení jejich environmentálních dopadů na životní prostředí metodou LCA.  Předmětem posouzení mohou být například produkty z průmyslů textilního, potravinářského, obalového nebo kosmetického. V případě technologií mohou být námětem závěrečné práce například ty, zabývající se výrobou energie či zpracováním odpadů, spolu s jejich optimalizací a modulacemi.

Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. 

email: martin.srb@pvk.cz

Udržitelnosti v oblasti vodního hospodářství měst.  Čištění odpadních vod a zpracování kalů vč. výroby energie z bioplynu. Čištění a recyklaci průmyslových odpadních vod a také úpravu vody na pitnou. Uhlíková stopa vodárenství a čistírenství. Energetická a uhlíková neutralita čistíren odpadních vod. Možností recyklace energie, vody a materiálů z odpadních vod. Emise skleníkových plynů při aplikaci čistírenských kalů na zemědělské půdě. Udržitelné odvodnění čistírenských kalů a další nakládání s nimi. Udržitelná produkce energie z odpadů na čistírnách odpadních vod.

Ing. Michal Šyc, Ph.D.

email: syc@icpf.cas.cz

Zaměření na nové technologické postupy pro zpracování různých odpadů (zpracování kovonosných a minerálních odpadů, separace plastů). Získávání cenných složek a surovin z odpadů. Analýza environmentálních dopadů odpadů a postupy pro jejich minimalizaci. Analýza materiálových toků a zhodnocení potenciálu pro využití u nových odpadů.

Ing. et Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D.

email: trecakot@vscht.cz

Aplikace principů udržitelnosti a v průmyslové praxi. Využití metody LCA v oblasti udržitelnosti společností. Využití metody LCA při posuzovaní inovativních technologií v odpadovém hospodářství. Oběhovost a kvantifikace míry cirkularity produktů nebo společností.


Obhájené bakalářské práce

Práce zaměřené na LCA a příbuznou tematiku obhájené před rokem 2022 byly vypracovány na Ústavu chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha

 1. Judl, J: Posuzování životního cyklu v odpadových technologiích. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2007.
 2. Dolejší, V.: Posouzení environmentálních dopadů mytí nádobí v automatické myčce a konvenčním způsobem pomocí metody LCA. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2008.
 3. Bystrianský, M.: Aplikace 1,4-dichlobenzenu jako referenční látky pro ekotoxicitu odpadů. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2008.
 4. Hnidáková, N.: Hodnocení environmentálních dopadů čistírny odpadních vod metodou Life Cycle Assessment. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2009.
 5. Koníčková, I.: Environmentální dopady obalů spotřebního zboží. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2009.
 6. Lukáč, D.: Ekotoxicita směsných odpadů v metodě posuzování životního cyklu. Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011.
 7. Cabejšková, Z.: Life Cycle Assessment of Water Treatment Technology. Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2012.
 8. Mrkvičková, K.: Posuzování životního cyklu budov. Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2012.
 9. Kholomjeva, M.: Kořenové čistírny odpadních vod z pohledu udržitelnosti. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2014.
 10. Matuštík, J.: Environmentální dopady průměrného obyvatele ČR z pohledu LCA, Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2018.      

Obhájené diplomové práce

Práce zaměřené na LCA a příbuznou tematiku obhájené před rokem 2022 byly vypracovány na Ústavu chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha

 1. Judl, J.: Aplikace LCA v dopravních systémech. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2010.
 2. Dolejší, V.: Posouzení environmentálních dopadů mytí nádobí v automatické myčce a konvenčním způsobem pomocí metody LCA. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2010.
 3. Musil, K.: Posuzování životního cyklu čištění odpadních vod. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2012.
 4. Viltová, N.: Posuzování životního cyklu nakládání s odpadem ve zdravotnictví. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2013.
 5. Picková, E.: Life cycle assessment of liquid epoxy resin in automotive industry. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2014.
 6. Lukáč, D.: Life Cycle Assessment of flat glass production using float technology. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2014.
 7. Hásová, M.: Zařízení na energetické využití odpadu z pohledu metody LCA. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2016.
 8. Švančarová, M.: Kolektivní systém nakládání s mobilními telefony a jeho dopady na životní prostředí. Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016.
 9. Pokorná, A.: Posuzování životního cyklu ražby tunelové stavby metodou NRTM. Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016.
 10. Ježková, D.: Environmentální bilance úspor a nákladů provozu pasivního domu za hranicemi města - srovnání s vyššími nároky osob na dopravu. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2017.
 11. Kosová, K.: Posuzování životního cyklu skládkování odpadu. Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2017.
 12. Pešta, J.: Posouzení životního cyklu postupů recyklace demoličních odpadů. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2018.
 13. Benešová, E.: Environmentální dopady a bezpečnost skladování ovoce. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2018.
 14. Šilhan, T.: Porovnání environmentálních dopadů těžby a zpracování zinku s jeho recyklací na příkladu baterií obsahujících zinek pomocí metody LCA, Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2018.
 15. Prodanovič, N.: Posuzování životního cyklu výroby methanu úpravou bioplynu a technologií power-to-gas, Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2019.
 16. Tůma, P.: LCA nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu, Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2019.
 17. Petrík, J.: Life cycle assessment of wooden house and brick house, Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2019.
 18. Vacová, A.: Posuzovaní životního cyklu textilních materiálů - Bílé tričko, symbol fast fashion a nezbytnost v každém šatníku. Ateliér průmyslového designu, ČVUT 2019.
 19. Fridrich, M.: Porovnání environmentálních dopadů různých způsobů poskytování kávy, Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2020.
 20. Král’ová, N.: Porovnání environmentálních dopadů potravinových obalůÚstav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2020.
 21. Zadražilová, Z.: Porovnání environmentálních dopadů vybraných druhů jídelníčků pomocí metody LCA, Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2020.
 22. Elizaveta Iurkova: Porovnání environmentálních dopadů elektromobilů a vozů se spalovacími motory. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2021.
 23. Matuštík, J.:    Life cycle assessment of biomass utilization, bioenergy, and biochar production. A case study of gasifier in Zlatá Olešnice. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2021.
 24. Chmelíková, M.  Environmentální dopady výroby a odstranění elektromobilů a automobilů se spalovacími motory. Ústav udržitelnosti a produktové ekologie. VŠCHT, Praha, 2022.
 25. Malysheva, A. Environmentální dopady využití cukrovarských odpadů ve výrobě plastů. Ústav udržitelnosti a produktové ekologie. VŠCHT, Praha, 2022.
 26. Pilátová, B. Life cycle assessment of textile materials. Ústav udržitelnosti a produktové ekologie. VŠCHT, Praha, 2022.
 27. Filippovová, P. Posouzení životního cyklu bezobalového nakupování. Ústav udržitelnosti a produktové ekologie. VŠCHT, Praha, 2022.
 28. Hlinková, E.-Ž. Posuzování environmentálních dopadů implementace vybraných technologií snižování emisí nad rámec BAT/BREF do zdroje na tuhá paliva. Případová studie typového zdroje výroby elektřiny a tepla provozovaného v podmínkách ČR. Ústav udržitelnosti a produktové ekologie. VŠCHT, Praha, 2022.
 29. Kšenžighová, P. Indikátory cirkularity a environmentální dopady balení nápojů v ČR. Ústav udržitelnosti a produktové ekologie. VŠCHT, Praha, 2023.

Aktualizováno : 26.6.2023 22:00, Autor: Markéta Šerešová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi